ZMIANY W VAT – 2019

Rejestracja podatników VAT

Zmiany do Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2018 r.poz.2354) dotyczą zmian w przepisach dotyczących zasad rejestrowania i wyrejestrowywania podatników z rejestru VAT. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek potwierdzić czy dany podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny czy zwolniony.

Nowelizacja daje także organom podatkowym prawo odmowy rejestracji lub prawo wyrejestrowania z rejestru podatników VAT, w przypadku wydania przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności zawiadamiania podatnika.

 

Wysokość stawek VAT

Zmiana do Ustawy o VAT (Dz.U.z 2018 r.poz.2392) zakłada uzależnienie poziomu stosowanych stawek VAT od relacji państwowego długu publicznego netto do przychodu krajowego brutto (art.38a pkt.4 ustawy o finansach publicznych) oraz sumy różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomu średniookresowego celu budżetowego, badanego w okresach rocznych (art.112aa ust.5 ustawy o finansach publicznych).

news

 

Ulga za złe długi

Zmiany wprowadzone w art.89a ust.1a ustawy o VAT (Dz.U.z 2018 r. poz.2174 ze zm.)pozwalają na zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz związanego z nią podatku należnego z tytułu dostaw towarów i usług w przypadku niepłaconych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 90 dni.

Jednocześnie na mocy art.89b ust.1-2 ustawy VAT dłużnik ma obowiązek wykazania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności w terminie 90 dni od dnia jej wymagalności.

Dodatkowym uproszczenie jest odstąpienie od wymagania odrębnego składania umotywowania wniosku o zwrot podatku oraz wniosku i zwrot w przyśpieszonym terminie, art.87 ust.5, 5a i 6 ustawy o VAT.

 

Bony na towary i usługi

Zmiana ma dostosować polskie przepisy do przepisów unijnych- dyrektywa 2016/1065 dotycząca bonów na towary i usługi. Zmiana dotyczy bonów wyemitowanych po dniu 31.12.2018 r.

Została wprowadzona definicja:

-bonu jednego przeznaczenia (bon SPV) – ma podlegać opodatkowaniu VAT już w momencie jego wydania,

-bonu różnego przeznaczenia (bon MPV)- ma podlegać opodatkowaniu VAT dopiero w momencie jego realizacji.

 

Usługi świadczone na odległość

Zmiana dotyczy unijnej dyrektywy 2017/2455 związanej ze świadczeniem usług elektronicznych (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) świadczonych konsumentom z innych niż Polska Państwu Unii Europejskiej. W art.28k ustawy o VAT określono próg rocznej wartości netto usług elektronicznych (42.000,00 zł) do wysokości którego unijni podatnicy mogą rozliczać podatek VAT według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych, w państwie ich siedziby.

 

Zmiany w zwolnieniach

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.z 2018 r.poz.2215) wprowadziła zmiany do art.43 ustawy o VAT dodając ust.1 pkt.12g dodając do listy usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT usług zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.